OIV

Zakup kapaciteta i
kolokacija opreme

Nudimo širok spektar usluga zakupa podatkovnih, radio i telekomunikacijskih mreža, kolokaciju opreme te održavanje, upravljanje i nadzor vaših usluga.